DEJAN DESPIĆ

      Dejan Despić (1930) kompozitor, muzički pisac, teoretičar i pedagog. Rođen je u Beogradu, gde je završio osnovnu školu, gimnaziju i srednju muzičku školu, a zatim studirao na Muzičkoj akademiji – kompoziciju (kod Marka Tajčevića) i dirigovanje (kod Mihaila Vukdragovića). Diplomirao je na oba odseka 1955. godine. Predavao je teorijske predmete u Muzičkoj školi „Mokranjac“od 1956. do 1965. a od 1965. do odlaska u penziju (1995) na beogradskoj Muzičkoj akademiji (danas Fakultetu muzičke umetnosti). Godine 1985. izabran je za dopisnog, a 1994. za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti, gde je od 1999. sekretar Odeljenja likovne i muzičke umetnosti.

     Osim komponovanja, gde je dosad ostvario blizu 230 opusa (mnoge od njih i u raznim varijantama), autor je i naučno-teorijskih radova i brojnih udžbenika, povezanih sa pedagoškom delatnošću. Među značajnije napise ubrajaju se trodelna naučna studija o (klasičnom) tonalitetu (sasvim originalna Teorija tonaliteta; Opažanje tonaliteta; Kontrast tonaliteta), udžbenici namenjeni učenicima srednjih muzičkih škola (Osnovi nauke o muzici; Muzički instrumenti; Uvod u savremeno komponovanje) i studentima muzičkih fakulteta (Teorija muzike; Harmonska analiza; Harmonija sa harmonskom analizom; Melodika; Dvoglas; Višeglasje; Višeglasni aranžmani; Muzički stilovi; Muzički instrumenti), kao i prevodi stručne literature (C. Kohoutek: Tehnika komponovanja u muzici XX veka; F. Dudka: Osnove notografije). Saradnik je brojnih časopisa i radijskih programa, kao i pisac više obimnih jubilarnih monografija – Mokranjčevi dani (25 godina), Beogradske muzičke svečanosti (30 godina), Beogradska filharmonija (75 godina), Muzička škola „Mokranjac“ (100 godina).