MUZICIRANJE

  Muziciranje je lepo, jasno i izražajno izvođenje muzičkog dela, ispravno tumačenje kompozitorove zamisli, uz dodatak ličnog doživljaja (emotivnog naboja) koji treba preneti na slušaoca.

     Ako se uporedi sa likovnom umetnošću: tačno odsvirani notni tekst je crtež (skica), a muziciranje je umetnička slika sa svim njenim efektima — osećanjem prostora, doživljajem boje, svetlosti i senke.

       Uslovi za lepo muziciranje su pre svega talenat i muzikalnost, kao i smisao za lepo i meru, ali i muzičko obrazovanje i posedovanje analitičkog duha. Treba znati i osetiti šta staviti u prvi plan, a šta u drugi ili treći; koje su muzičke celine — fraze, šta treba podvući, gde naglasiti.

   To sve treba unapred sebi ”ispričati”, ali tek pošto se savlada ceo komad onako kako je napisan notama. Zapitajte se: kako želim da odsviram ovo delo — odavde ću početi široko-raspevano, pa ću naglasiti ovaj ton; počeću u ovakvoj dinamici, a ovde ću načiniti krešendo ili diminuendo, i sl.

         Učinite to nekoliko puta, tokom nekoliko dana pred nastup, sve dok niste sigurni da baš tako želite i da tako treba da svirate-muzicirate, da je ta ideja postala vaša svojina.

Iz moje škole
Učim klarinet IV


FRAZIRANJE

   Pod frazom se u muzici podrazumeva celovita muzička misao. Osećaj za frazu je osećaj za celinu. Dobro frazirati znači jasno razčlaniti muzičko delo prilikom izvođenja, tako da i slušalac može osetiti i pratiti logične celine. Fraziranje je sastavni deo lepog muziciranja.

      To bismo mogli uporediti sa glumcem ili govornikom koji jasno, izražajno i slikovito izgovara tekst, na pravim mestima zastaje, podiže ili spušta glas.

Dve fraze od po četiri takta. Primer iz kompozicije Razigrani akordi.
(Uzeto iz zbirke R. LazićaV. Peričića Raspevani klarinet I)

     Pročitajte notni tekst. Osetite gde je početak a gde završetak neke celine, gde je pravo mesto za predah. Pronađite gde je vrhunac melodije, a gde njen pad; gde treba pojačati a gde oslabiti ton (dinamičko senčenje), gde malo ubrzati a gde usporiti tempo (agogičko senčenje).

      No, to mora biti učinjeno sa merom i ukusom, jer preteranim sitnim detaljiziranjem gubi se celina kompozicije.


Iz moje škole
Učim klarinet IV